Poznaj naszych wykładowców

Saminarium z Apiterapii

Zajęcia w formie online (za pomocą platformy zoom)!

prof. dr hab. inż. Sławomir Bakier

Dyrektor Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej o bogatym dorobku naukowo-dydaktycznym.

Stworzył grzybową kompozycję leczniczą, która zwalcza groźną chorobę zakaźną pszczół, tzw. zgnilca amerykańskiego.

Więcej informacji. >

Work experience
2020 – present Bialystok University of Technology, Institute of Forest Sciences, professor.
2013 – present Journal Apicultural Science, Section Editors “Bee Products”
2010 – present Bialystok University of Technology, Faculty of Forestry, professor
1994 – 2010 Bialystok University of Technology, Faculty of Mechanics, assistant professor
1985 – 1994 Bialystok University of Technology, Faculty of Mechanics, assistant
Education and trainning
2020 The title of professor of agricultural sciences.
2013 Monthly academic training: “Supercritical extraction of biologically active compounds from fungi”, Supercritical Extraction Department, New Chemical Synthesis Institute in Pulawy
2009 Habilitated doctor in agricultural sciences in the specialty of food engineering, thesis ‘Investigations of the rheological properties of honey in crystallized states’, Warsaw University Life Sciences, evaluated with distinction
1994 PhD in technical sciences, thesis ‘The use of thixotropic fluid properties to determine hydraulic losses in rotary pumps’ of Prof. Jan Łach Faculty of Mechanical Engineering, University of Technology in Bialystok
1985 MSc. in mechanics, Faculty of Mechanical Engineering, University of Technology in Bialystok.

prof. dr hab. Małgorzata Kowalewska

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, na którym studiowała na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, następnie odbyła studia doktoranckie i pracowała w Międzywydziałowym Zakładzie podań nad Kulturą Średniowiecza.

Na tymże wydziale obroniła rozprawę doktorską pt. „Quaestiones super octo libros Pysicorum Aristotelis secundum Andream de Kokorzyn. Editio critica”. (wyd. Lublin 1992), napisana pod kierunkiem ks. Bpa prof. dr hab. Stanisława Wielgusa.

Od 1990 roku pracuje na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Filozofii i Socjologii, kolejno w: Zakładzie Historii Filozofii Dawnej i Historii Logiki, Zakładzie Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, Zakładzie Filozofii Kultury, a obecnie w Katedrze Etyki na stanowisku profesora uczelni.

Autorka licznych publikacji naukowych (między innymi nagrodzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego książki: „Bóg -Kosmos – Człowiek w twórczości Hildegardy z Bingen, Lublin 2007, drugie wyd. Lublin 2014, i artykułów naukowych).

Członek redakcji naukowej Powszechnej Encyklopedii Filozofii i Encyklopedii Filozofii Polskiej (obie wydane przez Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu) i redakcji naukowej serii wydawniczej „Corpus Philosophorum Polonorum” oraz czasopisma „Acta Mediaevalia”.

Zrealizowała grant własny pt. „Problematyka filozoficzna w epistolografii Hildegardy z Bingen” (rezultaty opublikowane w artykułach naukowych) oraz była wykonawcą samodzielnego tematu w grancie zespołowym pt. „Corpus philosophorum Polonorum”.

Zainteresowania naukowe: historia filozofii (zwłaszcza starożytność, średniowiecze, renesans); historia i filozofia medycyny, literatura, sztuka, polityka, filozofia kultury, etyka i jej historia.

prof. dr hab.n.med. Jerzy Stojko

Pełni funkcję kierownika Katedry i Zakładu Toksykologii i Bioanalizy Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu oraz jest zatrudniony w Centrum Medycyny Doświadczalnej SUM.

Prowadzi wykłady, seminaria i ćwiczenia z przedmiotów farmakoepidemiologia, toksykologia, higiena, substancje psychoaktywne, zwierzęta modyfikowane genetycznie w biotechnologii, apifarmakoterapia i apitoksynoterapia dla studentów kierunków farmacja, analityka medyczna, biotechnologia medyczna oraz kosmetologia.

Główne zainteresowania naukowe dotyczą toksykologicznej czystości chemicznej suplementów diety i surowców zielarskich, oceny toksykologicznej działania standaryzowanych ekstraktów produktów pszczelich w aspekcie bezpieczeństwa ich stosowania, badań frakcji biologicznie czynnych izolowanych z wybranych produktów pszczelich oraz ich wykorzystanie w profilaktyce i terapii różnorodnych stanów patologicznych w warunkach „in vitro” oraz „in vivo”, wielokierunkowych badań doświadczalno–wdrożeniowych wykonywanych w modelowych testach doświadczalnych na organizmach żywych, badań epidemiologicznych dotyczących występowania nowotworów w odniesieniu do czynników ryzyka chorobowego.

Zapraszam także do wysłuchania wywiadu z prof. J.Stojko, jaki miał miejsce w Radiu Katowice.>

prof. dr hab. inż. Antoni Szumny

Autor 175 publikacji i doniesień, 25 patentów i 2 zgłoszeń patentowych.

Jedno z opatentowanych rozwiązań zostało skomercjalizowane przez firmę GREENVIT.

Aktualny współczynnik wpływu dla prac opublikowanych od 2012 roku wynosi 240 przy indeksie Hirscha wynoszącym 21 (Scholar).

Obszary badawcze:

 • określenie wpływu metod suszenia na jakość ziół, analizy związków lotnych surowców roślinnych, farmaceutycznych jak również odpadowych;
 • określanie metodami spektroskopowymi struktur związków pochodzenia naturalnego. W pracy zajmuje się również określeniem składu związków o charakterze semiochemicznym zwierząt domowych.

Uczestnik licznych staży naukowych w zagranicznych ośrodkach naukowych, między innymi: Uniwersytetu w Ljubljanie, Alicante, Kothen. Współpracuje stale publikując z ośrodkami w Hiszpanii, Malezji, Niemczech, Włochami, Japonią czy Iranem.

Stały recenzent NCBiR (projekty na sumę około 80 mln) i NCN Recenzował również projekty w Panelu Ekspertów La Caixa Foundation w Barcelonie, Research Foundation – Flanders (FWO) w ramach Strategic Basic Research, Belgia czy dla Ministerstwa Rolnictwa Izraela.

Od 2018 pełni funkcję edytora merytorycznego czasopisma Journal of Food Quality wydawnictwa Hindawi oraz Molecules.
Obecnie jest członkiem Zespołu Analityki Żywności, Surowców i Produktów Żywnościowych Polskiej Akademii Nauk.

Jest autorem wielu opinii i ekspertyz dla Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Sądu.

Stale współpracuje z otoczeniem gospodarczym branży chemicznej, farmaceutycznej i spożywcze,w tym z takimi przedsiębiorstwami jak: PCC Rokita; Sante; S-lab Sp. z o.o.; Euroimpex; GreenVit; Kawon-Hurt; Asepta Sp. z o.o.; Oleofarm, Adifeed oraz Etno-Cafe.

Prywatnie ojciec czwórki dzieci lubiący czasami zajmować się tajemnicami historii Wrocławia i regionu, czytać (lub słuchać) dobrą literaturę (Pilipiuk, Sapkowski, Kaczmarski).

prof. dr hab. Jerzy Wilde

Główne kierunki działalności naukowej:

 1. Badania nad sztucznym unasienianiem matek pszczelich, ich wartością i przydatnością użytkową w gospodarce pasiecznej.
 2. Badania nad wielkotowarowymi  technologiami  pasiecznymi w ulach wielokorpusowych oraz opracowywanie  i konstruowanie nowoczesnego sprzętu pasiecznego.
 3. Studia nad  pozyskiwaniem pyłku kwiatowego w formie obnóży i wpływem tego zabiegu na rozwój i produkcyjność  rodzin  pszczelich.
 4. Badania nad następstwami inwazji Varroa destructor w pasiekach na pszczelarstwo w Polsce.
 5. Studia nad selekcją i hodowlą pszczół odpornych na Varroa destructor.
 6. Studia nad biologią innych gatunków pszczół rodzaju APIS.
 7. Badania nad wpływem pestycydów nowej generacji, głównie imidaklopridu na zdrowie pszczół i życie rodziny pszczelej.
 8. Opracowaniem innowacyjnych, inteligentnych narzędzi monitorujących występowanie zgnilca złośliwego (amerykańskiego) oraz podwyższonego poziomu porażenia Varroa destructor w rodzinach pszczoły miodnej.

DZIAŁALNOŚĆ  NAUKOWA

Od 1996 jestem członkiem Komitetu Nauk Zootechnicznych (aktualna nazwa Nauk Zootechnicznych i Akwakultury) PAN, funkcję tę pełnię już piątą kadencję. W 1995 roku otrzymałem naukową nagrodą indywidualną Ministerstwa Edukacji Narodowej za pracę habilitacyjną. Kolejną kadencję jestem członkiem zarządu Naukowego Towarzystwa Pszczelarskiego, pełniąc już drugą kadencję funkcję sekretarza. W roku 1997 powołany zostałem do składu Sekcji Ogrodnictwa KBN, uczestnicząc w jej pracach w czasie trwania XIV konkursu projektów badawczych. Byłem kierownikiem dwóch grantów finansowanych przez KBN, jednego autorskiego i drugiego promotorskiego. W latach 1997-2000 realizowałem także projekt badawczy finansowany przez UE, w ramach INCO-COPERNICUS „MAPIS: Mapping disease resistance genes with quantitative trait loci (QTL) in honeybees (Apis mellifera)”. Na jego realizację UE przeznaczyła 450,000 ECU dla wszystkich uczestników. Recenzowałem 16 projektów grantów dla KBN, NCN i NCBiR.  Recenzowałem także prace dla wielu czasopism krajowych. Jestem autorem lub współautorem 969 prac, w tym: 175 oryginalnych prac twórczych i 404 komunikatów naukowych z konferencji krajowych i międzynarodowych, 23 książek lub rozdziałów w książkach, 77 artykułów naukowych, 194 prac popularno-naukowych i 96 popularnych. Byłem też promotorem 6 prac doktorskich, dwie z nich zostały obronione z wyróżnieniem, na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Starsze i inne publikacje Pana prof. dr hab. Jerzego Wilde odnaleźć można  na profilach naukowych:

prof. dr hab. Jerzy Wilde – publikacje 1

prof. dr hab. Jerzy Wilde – publikacje 2

prof. dr hab. Jerzy Wilde – publikacje 3

prof. dr hab. Jerzy Wilde – publikacje 4

Prof. dr hab. Daniel Załuski, prof. UMK

Kierownik Katedry Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Na naszym kursie zielarz fitoterapeuta poprowadzi następujące wykłady z:
Farmakognozji,
Praktycznych obliczeń w recepturach zielarskich. Stosowanie i dawkowanie leków, w tym ziołowych / dzieci, osoby dorosłe i starsze/,
Związki pochodzenia naturalnego w leczeniu bólu,
Biodostępność ważniejszych substancji czynnych. Rozpuszczalność związków czynnych w tłuszczach etanolu, kwasach i zasadach.
Metody ekstrakcji z uwzględnieniem postaci leków ziołowych i sposoby ich przyrządzania.

Kierownik Katedry Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Autor licznych publikacji z zakresu leku pochodzenia roślinnego, molekularnych podstaw działania związków biologicznie czynnych z uwzględnieniem działania adaptogennego.

Laureat programu SKILLS-Mentoring (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej), jak również uczestnik programu Erasmus+ w Natural Products Laboratory, Leiden University, Holandia; La Sapienza University, Włochy. Kierownik i wykonawca projektów naukowych (NCN, NCBiR), współautor zgłoszeń patentowych.

Prowadzi wielokierunkową współpracę z otoczeniem gospodarczym, efektem czego są nowe produkty zielarskie w ofercie rynkowej.

Promotor i opiekun ponad 30 prac magisterskich.

Aktywnie uczestniczy w wydarzeniach mających na celu popularyzację nauki, takich jak festiwale nauki. Prowadzi szkolenia z zakresu roślin leczniczych i kosmetycznych.

Dr hab. Teresa Szczęsna, prof. IO

Kierownik Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich Zakładu Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego, 24 – 100 Puławy, ul. Kazimierska 2A (zobacz)

Najważniejsze osiągnięcia:

 1. Udoskonalenie systemu kontroli jakości miodu w Polsce poprzez:
 • Udział w opracowaniu krajowego dokumentu normalizacyjnego (rozporządzenia) dotyczącego jakości handlowej miodu;
 • Aktywny udział w pracach Międzynarodowej Komisji ds. Miodu (International Honey Commission) przy nowelizacji międzynarodowych dokumentów normalizacyjnych dla miodu (normy światowej i dyrektywy unijnej)  oraz metod oceny jakości;
 • Wdrożenie nowoczesnych metod chromatograficznych do rutynowych badań miodu w Polsce zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Komisji ds. Miodu oraz Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO;
 • Wdrożenie w Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy międzynarodowej PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” i uzyskanie w 2006 r. akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (Certyfikat Nr AB 715) na metody badania jakości miodu;
 • Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania w Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich zgodnie z wymaganiami normy międzynarodowej PN-EN ISO/IEC 17025 i utrzymanie akredytacji PCA.
 1. Opracowanie charakterystyki krajowych miodów odmianowych.
 2. Opracowanie metod oznaczania pozostałości leków weterynaryjnych w produktach pszczelich oraz metod wykrywania zafałszowań tych produktów.
 3. Badanie właściwości antyoksydacyjnych i składu związków fenolowych w miodzie i innych produktach pszczelich (pyłku, propolisie, pierzdze).

dr inż. Janusz Kilar

Doktor nauk rolniczych w zakresie zootechniki (Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie).

Wykonawca licznych projektów naukowo-innowacyjnych między innymi: “Określenie dobrych praktyk, standardów i zasad utrzymywania przy ekologicznym chowie zwierząt jeleniowatych z przeznaczeniem na produkcję mięsa”; “Monitoring przyrodniczy Program Aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas”.

Specjalizuje się w badaniach z zakresu rolnictwa ekologicznego, zootechniki i chemii roślin leczniczych oraz paszowych.

Ekspert do oceny wniosków w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju – Program Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka oraz w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Działaniu 16 “Współpraca”.

Recenzent naukowy w czasopiśmie South African Journal of Animal Science.

Członek Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów oraz Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Ekspert do merytorycznej oceny wniosków Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Ekspert do oceny wniosków w działaniu „Współpraca”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (od 2018r.)

Ekspert do oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.5 Różnorodność biologiczna. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – od 2016 roku.

Ekspert do oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VIII. Regionalne Kadry Gospodarki, działanie 8.2 Transfer wiedzy, poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (2012 – 2014).

Recenzent merytoryczny w czasopiśmie naukowym South African Journal of Animal Science.

dr n. farm. Daniel Modnicki

Farmaceuta, absolwent Akademii Medycznej w Łodzi (obecnie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi).

Autor ok. 60 publikacji naukowych i popularnonaukowych, głównie dotyczących działania i zastosowania surowców roślinnych w medycynie i kosmetologii.

Dydaktyk, egzaminator w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Pracownik Katedry Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

Autor dwutomowego podręcznika do farmakologii, przeznaczonego dla uczniów policealnych szkół, kształcących w zawodzie technik farmaceutyczny.

dr Agata Nicewicz

Doktor nauk biologicznych (dyscyplina biotechnologia).

Adiunkt w Zespole Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Kierownik projektu: „Rola ekdysteroidów w wybranych procesach fizjologicznych poprzez analizę wskazanych genów Halloween oraz receptorów jądrowych, w różnych stadiach ontogenezy pająka Parasteatoda tepidariorum (Araneae, Theriididae)” finansowanego NCN. Wykonawca w projekcie – kampanii edukacyjnej: „Nie żądle – zapylam” Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, współfinansowanego przez WFOŚiGW w Katowicach.

Obszary badawcze:

 • Właściwości prozdrowotne produktów pszczelich, w szczególności tych pochodzących z pasiek miejskich.
 • Oddziaływanie środowiska na kondycję rodzin pszczelich (analiza stanu układów immunologicznego oraz odpowiadającego za ochronę przed stresem oksydacyjnym).
 • Pszczoły, jako bioindykatory jakości środowiska.
 • Rozwój tolerancji pasożyta Varroa destructor na amitrazę.
 • Układ neuroendokrynny pająków, ze szczególnym uwzględnieniem hormonu juwenilnego i ekdysteroidów .
 • Mechanizmy adaptacji pająków do życia w środowisku zanieczyszczonym.

dr Łukasz Nicewicz

Doktorant w Zespole Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Obszary badawcze:

 • Właściwości prozdrowotne produktów pszczelich, w szczególności tych pochodzących z pasiek miejskich.
 • Oddziaływanie środowiska na kondycję rodzin pszczelich (analiza stanu układów immunologicznego oraz odpowiadającego za ochronę przed stresem oksydacyjnym).
 • Pszczoły, jako bioindykatory jakości środowiska.
 • Pszczelarstwo miejskie – problemy i wyzwania.
 • Zastosowanie suplementów diety dla zdrowia pszczół.
 • Organizmy jako wskaźniki jakości środowiska, w tym zanieczyszczeń.
 • Ekologia i ochrona środowiska – funkcjonowanie ekosystemów, usługi ekosystemowe, znaczenie przyrody dla życia i gospodarki człowieka.
 • Pszczoły i inne zapylacze – znaczenie w przyrodzie i gospodarce.

mgr inż. Barbara Górska

Ukończyła Leśnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz Inżynierie Środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Obecnie jest pracownikiem Lasów Państwowych.

Pasjonuje się apiterapią, pszczelarstwem oraz zielarstwem. Założyła przydomową pasiekę, aby mieć dostęp do należytych pszczelich dóbr, w celu wykorzystania ich w profilaktyce swojej oraz  najbliższych i znajomych. Pasieka usytuowana jest w lesie – „Leśna Pasieka z Doliny Baryczy”.  Jest członkiem Polskiego Związku Pszczelarskiego. Gospodaruje na ulach wielkopolskich. Kilka rodzin żyje w domku do uloterapii.

Fanpage oraz Instagram pasieki:

Uczestniczyła w pierwszej edycji kursu Zielarz-Fitoterapeuta z elementami apiterapii organizowanym przez Akademię Naturalnego Życia Delfina Głowacz Studio DG,  w którym wykładowcami byli również czynni pszczelarze.

Przygoda z pszczołami rozpoczęła się niespodziewanie i przekształciła w prawdziwą pasję. Inspiracją do założenia własnej pasieki byli pszczelarze poznani w trakcie pracy. Koordynowała wtedy projektem rozwojowym Lasów Państwowych „Pszczoły Wracają do Lasu” na terenie RDLP Wrocław.

mgr Elżbieta Kaśków

Z wykształcenia pedagog , z zamiłowania pasjonatka apiterapii, medycyny Św. Hildegardy, historii zielarstwa.

Aktualnie prowadzi firmę edukacyjną ukierunkowaną na pogłębienie wiedzy z zakresu zielarstwa i apiterapii.

Przez dłuższy okres czasu prowadziła swój własny sklep zielarsko-medyczny.

Zainteresowania i pasję rozwijała na wielu konferencjach naukowych i szkoleniach tematycznych, gdzie oprócz uczestnictwa była również wielokrotnie  wykładowcą.

Spośród wielu szkoleń, kursów i konferencji, w których uczestniczyła największy wpływ na rozwój i kierunek zainteresowań  oraz pasji zielarskiej miały:

 • kurs fitoterapia szczegółowa w Instytucie Medycyny Klasztornej prowadzony przez dr  Henryka Różańskiego – 2021,
 • szkolenie pilotażowe: Zwiększenie możliwości rozwoju zawodowego w sektorze z apiterapii z uwzględnieniem wpływu na zdrowie – 2021,
 • kurs z podstaw aromaterapii organizowany przez Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne- 2020,
 • szkolenie ,, Nowoczesna optymalizacja stanu  mikrobioty” – 2019,
 • szkolenie: produkty konopne – 2018,
 • warsztaty z medycyny św. Hildegardy prowadzone przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół św. Hildegardy – Seminarium z Anną Marią Albrecht -2017,  Seminarium z Augustinem Honeggerem: Nie tylko dla lekarzy –  2016,
 • szkolenie z zakresu aromaterapii oraz produktów pszczelich, gdzie wykładowcami byli prof. dr hab. Ryszard Czarnecki oraz prof. Wiktor Stelmach – 2013,
 • kurs z towaroznawstwa zielarskiego ukończony w firmie LOGRYS Krzysztof Czaprański Ośrodek  Promowania Farmacji – 2012.

mgr Joanna Lewandowska-Bieniek

Dietetyk, diagnosta laboratoryjny, biolog medyczny, biotechnolog W 2013 roku ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku biologia medyczna, zdobywając tytuł magistra. Na tych studiach poznała patogenezę wielu chorób na poziomie molekularnym. Rok później zdobyła również tytuł magistra biotechnologii na UMK w Toruniu. Od 2016 roku jest diagnostą laboratoryjnym, dzięki ukończeniu studiów podyplomowych na Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy. W 2019 roku ukończyłam Bydgoską Szkołę Wyższą na kierunku dietetyka, uzyskując tytuł magistra. Cały czas uczestniczy w różnych szkoleniach i konferencjach, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami z zakresu dietoterapii. Zawodowo pracuje w laboratorium medycznym jako diagnosta laboratoryjny oraz prowadzi prywatną praktykę dietetyczną.

mgr Iwona Matyjasek

Praktyk, fitoterapeutka, uczestniczka licznych szkoleń i konferencji związanych z zielarstwem, dietetyką, diagnostyką, psychomatyką, TCM, probiotykoterapią, aromaterapią, refleksologią. Zwolenniczka holistycznego podejścia do zdrowia.

Technik farmaceutyczny – Medyczne Studium Zawodowe im. prof. St. Liebharta w Lublinie.

22011 – 2013. Kurs MEDYCYNA NATURALNA – Niepubliczny Ośrodek Dokształcania przy WSZ im. S. Pigonia w Krośnie.

09.2017-06.2018 Kurs TERAPIE BIOLOGICZNE – Niepubliczny Ośrodek Dokształcania przy WSZ im. S. Pigonia w Krośnie.

09.2018 -06.2019 Kurs FITOTERAPIA SZCZEGÓŁOWA Instytut Medycyny Klasztornej, wykładowca dr Henryk Różański

11. 2020 – 07.2021 Kurs ZIELARZ-FITOTERAPEUTA – Akademia Naturalnego Życia. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

10.2020 – 10.2021 Kurs TERAPIE BIOLOGICZNE Instytut Medycyny Klasztornej , wykładowca dr Henryk Różański

11. 2021 – obecnie prowadzi sklep zielarsko-medyczny “Miejska Łąka” promując zdrowy styl życia. poprzez wskazywanie wspólnych priorytetów jakimi są niewątpliwie utrzymanie zdrowia oraz podniesienie jakości i długości życia.

Strona na Facebooku

Numer telefonu

729 151 500

e-mail

edukacja.apiterapia@wp.pl