Akademia Naturalnego Życia Elżbieta KaśkówAkademia Naturalnego Życia Elżbieta KaśkówAkademia Naturalnego Życia Elżbieta KaśkówRegulamin

Niniejszy regulamin przedstawia warunki korzystania ze szkoleń i materiałów edukacyjnych organizowanych i sprzedawanych przez firmę: Akademia Naturalnego Życia Elżbieta Kaśków; Księdza Prymasa Augusta Hlonda 117 / 6; 41-933 Bytom; NIP: 6261519000, REGON: 240424240, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.24/00006/2022.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem działalności firmy Akademia Naturalnego Życia Elżbieta Kaśków jest m.in. sprzedaż szkoleń, które są w następującej postaci:
  a. Zapis na szkolenie online „na żywo”, podczas którego uczestnik szkolenia loguje się do specjalnej platformy szkoleniowej metodą e-learningu, w której może zadawać pytania i komunikować się z prowadzącym szkolenie za pomocą chatu.
  b. Zapis materiału ze szkolenia online – jest to zapis szkolenia z punktu powyżej w postaci plików audio i wideo, które uczestnik może pobrać z serwera klikając w link podany przez firmę Akademia Naturalnego Życia Elżbieta Kaśków.
  c. Tutoriali (samouczków) audio-wideo, czyli nagrań ekranu komputera z narracją (głosem lektora).
  d. Ebooków, audiobooków i innych form służących przekazywaniu wiedzy.
 2. Kupujący, który skorzystał z opcji wymienionej w punkcie 1.a. otrzyma po zakończeniu szkolenia dostęp do zapisu materiałów w postaci plików audio i wideo, o których mowa w punkcie 1.b.
 3. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy poprzez adres e-mail kontakt@naturaimy.com lub telefon (48)729151500.

 

§ 2 Rozliczenia

 1. Aby zapisać się na dowolny rodzaj szkolenia czy innych materiałów edukacyjnych, należy zakupić na stronie internetowej naturaimy.com oraz opłacić pełną kwotę za szkolenie (nie dotyczy darmowych szkoleń i materiałów).
 2. Obsługa płatności jest wykonywana za pośrednictwem płatności elektronicznych tPay.com, zwykłym przelewem lub przez PayPal (do wyboru przez Klienta).
 3. Domyślnym dowodem sprzedaży szkolenia jest faktura (imienna lub na firmę, jeśli Klient poda dane do jej wystawienia).
 4. Faktura jest wysyłana na adres mailowy Klienta, który podał podczas zakupu szkolenia.

 

§ 3 Reklamacje i zwroty

 1. Reklamacji mogą podlegać proces składania zamówienia, płatności oraz oferowane usługi.
 2. Reklamacje dotyczące Szkolenia należy kierować na adres e-mail: kontakt@naturaimy.com lub przesyłać listem poleconym na adres Akademia Naturalnego Życia Elżbieta Kaśków; Księdza Prymasa Augusta Hlonda 117 / 6; 41-933 Bytom niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  a) dane Kupującego (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail);
  b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji;
  c) oczekiwania Kupującego.
 4. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 21 dni od daty jej otrzymania. W odpowiedzi na reklamację powiadamiamy Kupującego o sposobie dalszego postępowania, na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.
 5. Sprzedający ma prawo nie rozpatrzyć reklamacji, które nie zawierają wszystkich elementów wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu lub zostały wniesione po terminie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu.

 

§ 4 Prawa autorskie

 1. Oferowane przez Sprzedającego materiały szkoleniowe objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Właścicielem jej autorskiego prawa majątkowego jest Akademia Naturalnego Życia Elżbieta Kaśków; Księdza Prymasa Augusta Hlonda 117 / 6; 41-933 Bytom.
 2. Akademia Naturalnego Życia Elżbieta Kaśków; Księdza Prymasa Augusta Hlonda 117 / 6; 41-933 Bytom zastrzega w rozumieniu art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, iż dalsze rozpowszechnianie oferowanych materiałów edukacyjnych (płatnych i darmowych) bez zgody właściciela jest zabronione niezależnie od celu, w jakim rozpowszechnienie miałoby nastąpić, lub użytego środka przekazu.

 

§ 5 Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Akademia Naturalnego Życia Elżbieta Kaśków; Księdza Prymasa Augusta Hlonda 117 / 6; 41-933 Bytom, REGON: 240424240.
 2. Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883).
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy.
 4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 5. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.
 6. W przypadku, kiedy kupujący chce usunąć swoje dane, może zlikwidować konto lub napisać żądanie usunięcia swoich danych osobowych do administratora danych osobowych wykorzystując podane dane kontaktowe w niniejszym Regulaminie.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, że:
  a. Zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego wszystkie postanowienia.
  b. Przystąpienie do korzystania z serwisu nastąpiło dobrowolnie.
  c. Dane podane w formularzu rejestracyjnym oraz na koncie są zgodne z prawdą.
  d. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę przesłanych w formularzu rejestracyjnym dla celów realizacji Umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie powszechne obowiązujące przepisy prawa.
 3. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, lub w związku z nimi, będą przedmiotem mediacji. Gdyby w terminie 30 dni od wyznaczenia mediatora lub w innym dodatkowym terminie uzgodnionym przez strony mediacja nie doprowadziła do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym.